ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Όταν ένα παιδί γεννηθεί χωρίς οι γονείς του να έχουν τελέσει γάμο τίθεται θέμα για το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού. Ο νόμος προβλέπει ρητά στο άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα ότι ο ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σ` αυτό και η μητέρα με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Το ερώτημα που τίθεται μερικές φορές στην πράξη είναι αν η αναγνώριση μπορεί να γίνει πριν από τη γέννηση του παιδιού δηλαδή όσο ακόμα αυτό είναι κυοφορούμενο.

Επί του θέματος υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία υποστηρίζει ότι από την γραμματική ερμηνεία του ανωτέρω άρθρου του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι για να αναγνωριστεί ένα τέκνο θα πρέπει να έχει ήδη γεννηθεί οπότε αποκλείεται η αναγνώριση κυοφορούμενου τέκνου.

Όμως αυτή η αυστηρή άποψη δημιουργεί προβλήματα σε ένα ζευγάρι που θέλει να κάνει ένα παιδί και δεν επιθυμεί να γεννηθεί το παιδί ως <<αγνώστου πατρός >>. Για αυτό τον λόγο πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αναγνώριση πατρότητας τέκνου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, χωρίς περιορισμό και άρα και πριν την γέννηση του τέκνου και συγκεκριμένα από τον χρόνο της κυήσεως. Η αναγνώριση κυοφορούμενου είναι άρα δυνατή και μάλιστα κατά τις περιστάσεις ακόμη και επιβεβλημένη προς εξασφάλιση των συμφερόντων αυτού και της μητέρας του.

Η αντίθετη άποψη σχετικά με την αναγνώριση κυοφορούμενου φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψιν της τον κανόνα ότι το κυοφορούμενο εξομοιώνεται από το νόμο ως προς τα δικαιώματά του με το γεννημένο τέκνο.

Έτσι και σύμφωνα με γνωμοδότηση ΝΣΚ σχετικά με αναγνώριση πατρότητάς κυοφορούμενου στην αλλοδαπή χωρίς γάμο των γονέων του, είναι ισχυρή κατά το Ελληνικό δίκαιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο η αναγνώριση της πατρότητος τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, η οποία γίνεται στην αλλοδαπή, προ της γεννήσεώς του, τα δε αποτελέσματά της θα επέλθουν, αν γεννηθεί ζωντανό, από της γεννήσεώς του, επί δε αναγνωρίσεως τέκνου προ της γεννήσεώς του, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, από Έλληνα πατέρα η Ελληνική ιθαγένεια κτάται από την γέννησή του.

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση σε κάθε μορφής θέματα οικογενειακού δικαίου όσο εξειδικευμένα και αν είναι και μπορεί να σας προτείνει τις κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων οικογενειακού δικαίου όπως είναι η αναγνώριση της πατρότητας κυοφορούμενου τέκνου.