ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο νέος νόμος για την συνεπιμέλεια των ανήλικων τέκνων ψηφίστηκε ήδη και φέρνει σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο στα θέματα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων και στην επικοινωνία τους με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένουν.

Η εφαρμογή του νέου νόμου για την συνεπιμέλεια είναι φυσικό να δημιουργεί πολλά ερωτήματα σε όλους τους γονείς που βρίσκονται σε διάσταση.

Παρά τα όσα ακούγονται, ο νέος νόμος δεν προβλέπει τελικά υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Προβλέπει πάντως ότι το Δικαστήριο μπορεί να δώσει συνεπιμέλεια ακόμα και αν δεν συμφωνούν και οι δύο γονείς.

Οι καινοτόμες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου αφορούν κυρίως την επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί και τις συνέπειες για την περίπτωση της κακής άσκησης της επιμέλειας.

Οι δικηγόροι διαζυγίων του γραφείου μας, Στέφανος Οικονόμου, Φανή Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου σας ενημερώνουν με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων για τις νέες ρυθμίσεις που έφερε ο νόμος για την συνεπιμέλεια και είναι στη διάθεσή σας με την μεγάλη τους εμπειρία σε θέματα οικογενειακού δικαίου να σας συμπαρασταθούν.

1/ Από πότε ισχύει ο νέος νόμος;

Η εφαρμογή του νέου νόμου αρχίζει από τις 16.9.2021.

2/ Τι αλλάζει για τον τόπο διαμονής του παιδιού;

Πλέον για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.

3/ Πώς ασκείται η γονική μέριμνα σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης;

Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Βέβαια, δεδομένου ότι ο όρος «εξίσου» είναι δυσερμήνευτος, καθότι δεν ταυτίζεται εννοιολογικά με τον όρο «ισόχρονα», τα Δικαστήρια θα εφαρμόσουν το νόμο ξεχωριστά για κάθε περίπτωση εξακολουθώντας να λαμβάνουν υπόψη τους το συμφέρον του παιδιού.

4/ Τι αλλάζει στο δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί;

Mε το νέο νόμο θεσπίζεται τεκμήριο επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο στο 1/3 του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Η διευρυμένη αυτή μορφή επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του πλέον αποτελεί υποχρέωσή του απέναντι στο τέκνο του και όχι δικαίωμα που ασκεί εφόσον το θέλει. Η επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο τη φυσική παρουσία και επαφή του με το τέκνο, όσο και τη διαμονή του τέκνου στην οικία του. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίον δεν διαμένει το τέκνο, κριθεί ακατάλληλος να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας. Για τη διαπίστωση της ακαταλληλότητας του γονέα το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως την εκπόνηση εμπεριστατωμένης έκθεσης κοινωνικών λειτουργών ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων.

5/ Τι ισχύει για τις παλαιές υποθέσεις που εκκρεμούν στο δικαστήριο πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου;

Οι διατάξεις του νέου νόμου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για την συνεπιμέλεια, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6/ Τι γίνεται όταν ένας γονέας ασκεί με κακό τρόπο την επιμέλεια;

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η νέα διάταξη η οποία προβλέπει ότι αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια τότε το δικαστήριο μπορεί να πάρει μέτρα ή ακόμα και να αφαιρέσει την επιμέλεια.

Ως τέτοιες περιπτώσεις κακής άσκησης της επιμέλειας αναφέρονται η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας με τον άλλο γονέα, η παράλειψη του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα αλλά και η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει την οφειλόμενη διατροφή στο τέκνο.

Πράγματι, οι δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν συναντήσει πολλές περιπτώσεις, που ο υπόχρεος προς διατροφή, συνήθως ο πατέρας, απαιτεί να βλέπει συχνά το παιδί αλλά από την άλλη δεν πληρώνει την διατροφή του.

Υπαρκτό αν και όχι συνηθισμένο είναι επίσης το φαινόμενο ο ένας γονέας, συνήθως η μητέρα να φέρνει εμπόδια στην επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα ή με την οικογένειά του. Πλέον σύμφωνα με το νέο νόμο, το Δικαστήριο σταθμίζοντας την συμπεριφορά του γονέα που έχει την επιμέλεια, θα μπορεί να του την αφαιρεί όταν δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.  

Η άποψη μας είναι ότι το κριτήριο για κάθε δικαστική απόφαση σχετικά με την επιμέλεια ή την συνεπιμέλεια του παιδιού, πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού και ότι η άποψή του παιδιού πρέπει να ακούγεται πάντοτε από τον δικαστή και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Οι δικηγόροι διαζυγίων του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για θέματα επιμέλειας και συνεπιμέλειας και για όλα τα άλλα θέματα που εγείρονται όταν ένα ζευγάρι φθάνει στο διαζύγιο. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού, είτε από κοντά, είτε τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσετε ότι θέμα οικογενειακού δικαίου σας απασχολεί.