ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Εκτός από τον θεσμό του γάμου, εδώ και χρόνια ο Ελληνικός νόμος προβλέπει και το «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης», το οποίο συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου και το οποίο προσομοιάζει με τον θεσμό του γάμου. Οι πολίτες που θα επιλέξουν να δεσμευθούν με σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης αποκτούν δικαιώματα παρόμοια με των συζύγων, ιδίως δικαιώματα κληρονομικά, συμμετοχής στα αποκτήματα.

Η ισχύς του συμφώνου συμβίωσης αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο.

Στις μη προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο. Δίνεται όμως η δυνατότητα στα μέρη να ρυθμίσουν διαφορετικά τις μη προσωπικές τους σχέσεις, κατά τη σύναψη του συμφώνου σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ειδικά για το δικαίωμα των μερών για αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, ορίζεται στο νόμο ότι τα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα τους αυτό, συνεπώς μία τυχόν παραίτηση θα ήταν άκυρη, εκτός εάν έχει λάβει χώρα μετά τη γέννηση της αξίωσης τους, οπότε και θα ήταν νόμιμη και έγκυρη.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο πριν υπογράψει κάποιος σύμφωνο συμβίωσης να συμβουλευθεί έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου καθόσον πολλά θέματα μπορούν να ρυθμιστούν αλλιώς από ότι προβλέπει ο νόμος και τα μέρη που θα δεσμευθούν με ένα σύμφωνο συμβίωσης είναι καλό να ξέρουν πριν από την υπογραφή του τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν.

Ως δικηγόροι που έχουμε ασχοληθεί με σύμφωνα συμβίωσης, έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν ένα προδιατυπωμένο κείμενο από τον συμβολαιογράφο χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν από το σύμφωνο συμβίωσης και μετά βρίσκονται προ εκπλήξεως.

Οι δικηγόροι οικογενειακού δικαίου του γραφείου μας και ιδίως η δικηγόρος οικογενειακού δικαίου Φανή Οικονόμου μπορούν να σας ενημερώσουν και για τους τρόπους λύσης του συμφώνου συμβίωσης που είναι οι εξής: Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα κατά την κατάρτιση του συμφώνου.

Πολύ σημαντικό είναι ότι το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες (300) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του Συμφώνου, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το Σύμφωνο όπως αν υπήρχε γάμος.

Το δικηγορικό μας γραφείο και οι δικηγόροι μας διαθέτουν άριστη γνώση των νόμων που αφορούν το σύμφωνο συμβίωσης, έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις σχετιζόμενες με ζητήματα που δημιουργούνται από το σύμφωνο συμβίωσης και ως εκ τούτου διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά και μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 210 7231630 για να κλείσετε ραντεβού με την Φανή Οικονόμου, δικηγόρο οικογενειακού δικαίου ή με τον δικηγόρο Στέφανο Οικονόμου.