ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

Από την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης προκύπτει μία σειρά από θέματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν. Δύο από τα συνηθέστερα και σημαντικότερα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν είναι το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια με το ανήλικο τέκνο και το δικαίωμα του γονέα με τον οποίο διαμένει το ανήλικο τέκνο να απαιτήσει την χρηματική καταβολή ποσού ως διατροφή για αυτό από τον άλλο γονέα.   

Δυστυχώς κάποιες φορές οι γονείς δεν καταφέρνουν να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά συναινετικά και καταφεύγουν στα Δικαστήρια, τα οποία εκδίδουν αποφάσεις που ρυθμίζουν τα ως άνω δικαιώματα.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας που εξειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο και στα διαζύγια έχουν διαπιστώσει ότι πολλές φορές οι γονείς δεν συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων για την επικοινωνία με το τέκνο και την διατροφή. Αυτή η μη συμμόρφωση του εκάστοτε γονέα με τις δικαστικές αποφάσεις και ακολούθως η παραβίαση των ως άνω δικαιωμάτων συνιστά ποινικό αδίκημα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο γονέας ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου έχει δικαίωμα να επικοινωνεί με αυτό κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Η δυνατότητα του αυτή συνιστά δικαίωμα και όχι υποχρέωση και αυτό εν τοις πράγμασι σημαίνει πως κανένας γονέας δεν μπορεί να υποχρεωθεί να επικοινωνεί με το παιδί του εάν ο ίδιος δεν το επιθυμεί. 

Από την απέναντι όχθη τώρα, ο γονέας, ο οποίος διαμένει με το ανήλικο τέκνο έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον άλλο γονέα να συνεισφέρει στη διατροφή αυτού. Δηλαδή, ο γονέας ο οποίος δεν κατοικεί με το ανήλικο τέκνο υποχρεούται στην καταβολή ποσού  για τη διατροφή του.  

Και το δικαίωμα της επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα και το δικαίωμα του γονέα που διαμένει με το τέκνο σε καταβολή διατροφής αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα, των οποίων η παραβίαση θα είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο ανήλικο τέκνο και, ως εκ τούτου, αποσκοπούν από κοινού να προστατέψουν το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. 

Για αυτό το λόγο ο νομοθέτης έχει προβλέψει μέτρα στις περιπτώσεις εκείνες που οι γονείς δεν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και να συμμορφωθούν στις εκάστοτε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ρυθμίζουν είτε την επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο είτε την χρηματική καταβολή ποσού για τη διατροφή του. 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας που εξειδικεύονται σε θέματα διαζυγίων και διατροφής και επικοινωνίας ανήλικων τέκνων μπορούν να σας συμβουλεύσουν για το τι πρέπει να κάνετε όταν ο άλλος γονέας δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του έχει επιβάλλει το Δικαστήριο.  

Συγκεκρικριμένα, όταν ο μη έχων την επιμέλεια γονέας δικαιούται δυνάμει δικαστικής απόφασης να επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο του και ο έχων την επιμέλεια γονέας παρεμποδίζει το δικαίωμα του αυτό, τότε ο έχων την επιμέλεια γονέας διαπράττει το ποινικό αδίκημα του άρθρου 232Α του Ποινικού Κώδικα το οποίο ορίζει << Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του,  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη>> 

 

Από την άλλη πλευρά ο γονέας που έχει υποχρέωση σε χρηματική καταβολή ποσού διατροφής για το ανήλικο τέκνο βάσει δικαστικής απόφασης και δεν την καταβάλει τότε διαπράττει το ποινικό αδίκημα του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα το οποίο ορίζει <<Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους………………Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.>> 

 

 Η τήρηση του δικαιώματος  του μη έχοντος την επιμέλεια γονέα να επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο, συνεπώς, αλλά και του δικαιώματος του γονέα που κατοικεί με το ανήλικο τέκνο να  απαιτήσει χρηματική καταβολή ποσού διατροφής για αυτό από τον  άλλο γονέα προασπίζεται και διασφαλίζεται μέσω των αντίστοιχων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. 

Και οι αντίστοιχες παραβάσεις των ως άνω υποχρεώσεων που έχουν θεμελιωθεί σε δικαστικές αποφάσεις συνιστούν ποινικά κολάσιμες πράξεις επισείουν τις αντίστοιχες ποινές φυλάκισης.  

Και τα δύο αδικήματα διώκονται αυτεπάγγελτα.  

Η παραβίαση όμως της υποχρέωσης προς καταβολή διατροφής συνιστά διαρκές έγκλημα και περιβάλλεται της διαδικασίας του αυτοφώρου. Αυτό, σημαίνει πως, εάν δεν καταβάλει ο γονέας που υποχρεούται προς τούτο τη διατροφή του ανήλικου τέκνουσυλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρωδηλαδή την ίδια στιγμή,  και παραπέμπεται στον εισαγγελέα την ίδια ημέρα και δικάζεται για αυτό. 

 Από την άλλη πλευρά πάλι, η παραβίαση της υποχρέωσης του γονέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου να μην παρεμποδίζει το δικαίωμα του άλλου γονέα να επικοινωνεί σύμφωνα με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση με το τέκνο του συνιστά στιγμιαίο έγκλημα. Αυτό εν τοις πράγμασι σημαίνει πως εάν δεν ‘βρεθεί’ προκειμένου να συλληφθεί ο γονέας που εγκληματεί  το πρώτο 24ωρο από την τέλεση της πράξης της παρεμπόδισης μετά ο γονέας δεν συλλαμβάνεται και δεν κρατείται στα πλαίσια του αυτοφώρου, κινείται η διαδικασία της ποινικής δίωξης και ενδεχομένως να περάσει ένα χρονικό διάστημα ενός έτους περίπου μέχρι να δικαστεί. 

Προϋπόθεση εφαρμογής όλων των ανωτέρων, όταν πρόκειται για αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων είναι η επίδοση της δικαστικής απόφασης  και μάλιστα με επιταγή προς εκτέλεση καθώς και η πάροδος 24 ωρών από την επίδοση.   

Το δικηγορικό γραφείο Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες και οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας σας περιμένουν στα γραφεία μας στο Κολωνάκι και στη Γλυφάδα για να σας βοηθήσουν με οποιοδήποτε θέμα οικογενειακού δικαίου σας απασχολεί.