ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει αντιμετωπίσει διαφορές που ανακύπτουν από τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο με υπευθυνότητα, συνέπεια, και επιτυχία, ειδικότερα δε υποθέσεις που έχουν αντικείμενο τη μετοίκηση του ενός των συζύγων διατασσόμενη από το δικαστήριο, έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή σχετικών νομικών υπηρεσιών για την διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών μας.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, έχοντας άρτια επιστημονική κατάρτιση και παρακολουθώντας όλες τις τρέχουσες αλλαγές σε νομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις έχουσες αντικείμενο την μετοίκηση με ευαισθησία, απόλυτη διακριτικότητα και ευπρέπεια, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την γαλήνη, την τιμή και την προσωπικότητα του πελάτη. Παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη με μεθοδικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα, έχοντας γνώμονα την αποτελεσματική και άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του κάθε πελάτη, όχι μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά και εκτός, μέσω ενημέρωσης του πελάτη και υπόδειξης της πιο πρόσφορης οδού ή στρατηγικής για την ευδοκίμηση των επιδιώξεών του και την ορθή εφαρμογή του νόμου για την απονομή δικαιοσύνης.

 

  1. 1.      Η μετοίκηση συζύγου από την κοινή οικογενειακή στέγη  

Ο θεσμός του γάμου, όπως ο νόμος ορίζει, δημιουργεί κοινότητα βίου διεπόμενη από την υποχρέωση συμβίωσης των συζύγων. Η υποχρέωση αυτή υλοποιείται με τη συνοίκηση (συγκατοίκηση), με την οποία δημιουργείται ένας χώρος, η οικογενειακή στέγη, που προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των συζύγων και προστατεύεται από το νόμο για όσο διάστημα διαρκεί ο γάμος. Οικογενειακή στέγη είναι μόνον ο χώρος κύριας και μόνιμης διαμονής (δηλ. όχι το εξοχικό σπίτι, εργαστήριο κλπ).

Ως γνωστόν, η λειτουργία του γάμου μπορεί να γίνει ομαλά, μπορεί όμως δυστυχώς να εξελιχθεί κατά τρόπο που να δικαιολογεί τον χωρισμό των συζύγων μέσω της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (συγκατοίκησης). Τούτο συμβαίνει π.χ. λόγω κάποιας εύλογης αιτίας, όπως η κακή συμπεριφορά του άλλου συζύγου, η επιλογή κατοικίας σε βάρος των συμφερόντων ή της εύλογης προσδοκίας του άλλου συζύγου, η σοβαρή, επικίνδυνη ή αποκλείουσα την επικοινωνία ασθένεια του ενός συζύγου (όπως η φρενοβλάβεια) ή άλλες συνθήκες παρόξυνσης των τεταμένων συζυγικών σχέσεων που δεν φθάνουν ωστόσο σε σημείο ώστε να δικαιολογείται ακόμη η λύση του γάμου (οπότε θα υπάρχει λόγος για έκδοση διαζυγίου).

Ο νομοθέτης λαμβάνοντας υπόψη εξωνομικούς παράγοντες, όπως το συμφέρον των τέκνων, τις ειδικές συνθήκες του κάθε συζύγου (π.χ. σωματική και ψυχική του υγεία, γενικότερες συνθήκες εργασίας του, οικονομική κατάσταση κυρίως του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα των τέκνων)  ή άλλους λόγους επιείκειας, θέσπισε την δυνατότητα ρύθμισης της χρήσης της οικογενειακής στέγης μέσω της δυνατότητας προσφυγής στα δικαστήρια, όπου η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί θα μπορεί να  διατάζει την παραχώρηση στον ένα σύζυγο της αποκλειστικής χρήσης ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου (της οικογενειακής στέγης), ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή έχει απέναντι στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα χρήσης του. Η διατασσόμενη αυτή από το δικαστήριο παραχώρηση λέγεται μετοίκηση. Η μετοίκηση, δηλαδή, είναι ένα μέσο πρόνοιας για την άρση των προστριβών και διαμαχών μεταξύ των συζύγων, χαρακτηριζόμενο από την προσωρινότητά του, εφόσον θα διαρκέσει όσο και η διάσταση και θα λήξει είτε με την έκδοση διαζυγίου είτε με την τυχόν αποκατάσταση της συμβίωσης.

 Ένας από τους βασικούς λόγους που δικαιολογεί την λήψη νομικών μέτρων για την έκδοση απόφασης μετοίκησης είναι η ενδοοικογενειακή βία (είτε σωματική είτε ψυχολογική). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό βλέπετε άρθρο ιστοσελίδας μας για «ενδοοικογενειακή βία».    

  1. 2.      Νομική αντιμετώπιση – Νομικές διατάξεις σχετικές με την μετοίκηση  
·         Οι δικηγόροι του γραφείου μας, στις περιπτώσεις που υπάρχει για τον πελάτη λόγος που να θεμελιώνει δικαίωμα για έγερση αγωγήςμε αίτημα τη μετοίκηση του άλλου συζύγου, συνδράμουν τον πελάτη με υπευθυνότητα και συνέπεια στην σύνταξη και άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για τη ρύθμιση οικογενειακής στέγης,η οποία προβλέπεται με την διάταξη του άρθρου 1393 του Αστικού Κώδικα. Η αγωγή για τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης ασκείται όσο διαρκεί η διάσταση των συζύγων (μέχρι δηλαδή την έκδοση του διαζυγίου), είναι δηλαδή από τη φύση της προσωρινή και δεν έχει μονιμότητα.
·         Σε επείγουσες περιπτώσεις ή αν συντρέχει επικείμενος κίνδυνος, η ρύθμιση μπορεί να γίνει προσωρινά με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία συντάσσεται και κατατίθεται από τους δικηγόρους του γραφείου μας για λογαριασμό του πελάτη. Όπως σχετικά ορίζει η διάταξη του άρθρου 735 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, για τη ρύθμιση των σχέσεων των συζύγων από το γάμο και των σχέσεων γονέων και τέκνων, ιδίως να διατάξει τη μετοίκηση ενός από τους συζύγους, να ορίσει ποια πράγματα δικαιούται αυτός να παραλάβει για τη χωριστή του εγκατάσταση, να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε σύζυγος θα χρησιμοποιεί το ακίνητο όπου διαμένουν ή τα έπιπλα και σκεύη που χρησιμοποιούν από κοινού κλπ. Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του κλπ. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μάλιστα, είναι δυνατόν να εκδοθεί αυτεπαγγέλτως (υποχρεωτικά) και προσωρινή διαταγή του αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία θα επιβάλλει το μέτρο άμεσα (έως την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως), με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ή μετά από συζήτηση της προσωρινής διαταγής στην οποία καλείται με οποιονδήποτε τρόπο ο καθ’ ου η αίτηση, εάν ο δικαστής κρίνει αναγκαία την εμφάνισή του. Η έκδοση προσωρινής διαταγής εννοείται ότι μπορεί να ζητηθεί και από τον αιτούντα, ώστε να ληφθεί άμεσα το απαιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο (και πριν δηλαδή την έκδοση της απόφασης). 
Σημειώνουμε ότι όπως έχει κριθεί και με αποφάσεις δικαστηρίων, το ασφαλιστικό μέτρο της μετοίκησης διατάσσεται και αυτό όταν συντρέχει ουσιαστική διακοπή της συμβίωσης και σκοπό έχει, όχι να ρυθμίσει τη χρήση της συζυγικής στέγης (όπως θα γίνει με την απόφαση επί της αγωγής που προαναφέρθηκε), αλλά να ρυθμίσει τις σχέσεις των συζύγων που έχουν διαταραχθεί. Σκοπός δηλαδή είναι η διατήρηση της  ειρήνης και τάξης στη συζυγική οικία, εφόσον κρίνεται ότι η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων οδηγεί.  
·         Επιπροσθέτως, η απόφαση που διέταξε τη μετοίκηση μπορεί να ανακληθεί ή να μεταρρυθμισθεί σε περίπτωση μεταβολής των περιστάσεων που επέβαλαν την μετοίκηση και αυτό αφορά ιδίως τον σύζυγο σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η παραχώρηση της χρήσης της συζυγικής στέγης στον άλλο σύζυγο. Επομένως, οι δικηγόροι του γραφείου μας σ’ αυτή την περίπτωση συνδράμουν τον ενδιαφερόμενο στη σύνταξη και κατάθεση αίτησης για την ανάκληση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης. 
·         Για την περίπτωση, τέλος, κατά την οποία ο σύζυγος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση μετοίκησης, παραβιάσει την απόφαση και εισβάλει στη χωριστή διαμονή του άλλου συζύγου, οι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους στο πελάτη-σύζυγο που διαμένει στην οικογενειακή στέγη, προκειμένου να τιμωρηθεί ο σύζυγος που παραβίασε την απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα εφόσον εν προκειμένω συντρέχει το αδίκημα του άρθρου 334 ΠΚ περί διατάραξης της οικιακής ειρήνης.